Filme1

Scissor Seven

90% | Apr 25, 2018 | Animation, Comedy, Drama, Action & Adventure

Seeking to recover his memory, a scissor-wielding, hairdressing, bungling quasi-assassin stumbles into a struggle for power among feuding factions.

He Xiaofeng
Creator

Cast

Filme 1
He Xiaofeng

Wu Liuqi

Filme 1
Zhao Chengchen

Wang Feng

Images